A.M STUDIO

Diễn hoạ Kiến trúc & Thiết kế Concept

Quy trình

Quy trình thực hiện của chúng tôi gồm 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1: 3D MODEL

Modeling (dựng hình), Revision (chỉnh sửa), tối đa 2 lần chỉnh sửa

Giai đoạn 2: LIGHTING/CAMERA

Lighting (ánh sáng), Revision

Giai đoạn 3: TEXTURING/RENDERING

Texturing (vật liệu) và Rendering

Giai đoạn 4 : FINAL RENDERING và POST PRODUCTION

Final Rendering

Render Setting, Resolution và Post production (hậu kỳ)

Post production Revision (chỉnh sửa hậu kỳ)